Porozumienie z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

 W czwartek, 26 października br. podpisane zostało porozumienie w celu prawidłowej realizacji kształcenia uczniów klasy mundurowej pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie a Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Porozumienie podpisał Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. dr Ireneusz Fura oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie mgr Piotr Kudłaty.

 

 Porozumienie zostało zawarte w celu prawidłowej realizacji procesu kształcenia uczniów klas mundurowej prowadzące do opanowania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego określonego w „Minimum programowym”, a tym samym przygotowania ich do odbycia służby przygotowawczej według „Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

„Minimum programowe” zgodnie z Decyzją nr 10/Szkol./P7 Ministra Obrony Narodowej jest dedykowane szkołom i organizacjom pozarządowym, a treści w nim zawarte powinny stanowić integralną część programu kształcenia w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach lub szkolenia realizowanego przez organizacje pozarządowe. Obejmują one treści i efekty szkolenia ujęte w obowiązującym w Siłach Zbrojnych „Programie szkolenia podstawowego SZ RP”.

Po dotarciu do Centrum delegacja żmigrodzkiego liceum została zapoznana z obiektami dydaktycznymi i sportowymi, wyposażeniem naukowym oraz ośrodkiem sprawności fizycznej. W uroczystości podpisania porozumienia oprócz Pana Dyrektora Piotra Kudłatego brała udział delegacja uczniów klasy pierwszej żmigrodzkiego liceum o profilu wojskowo-policyjnym wraz z nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa ppłk. rez. SG Tadeuszem George. Akt podpisania porozumienia pomiędzy Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, a Komendantem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyło się w miłej i życzliwej atmosferze. Po akcie podpisania wszyscy uczestnicy delegacji zostali zaproszeni na uroczysty obiad. W celu kształtowania postaw patriotycznych i przywoływania prawdy historycznej wśród uczniów klas wojskowych, uczniowie wchodzący w skład delegacji żmigrodzkiego liceum zwiedzili w Warszawie Muzeum Katyńskie i Muzeum Powstania Warszawskiego.