PROFIL ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Przedmioty rozszerzone:

  • wos
  • język angielski

       do wyboru:

  • historia lub geografia

Języki obce:

  • język angielski
  • język niemiecki

Zajęcia dodatkowe:

  • Obóz wojskowy w Ośrodku Szkolenia 21 BSP w Trzciańcu współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Obozy szkoleniowo – kondycyjne w Siarach gdzie odbywają się, zajęcia z alpinistyki, taktyki samoobrony, paintball.

 

Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego na obozach szkoleniowych. Łącznie to co najmniej 230 godzin lekcyjnych realizowanych w oddziałach przygotowania wojskowego. Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego.

Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie 12-sto dniowej skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Jeśli chcesz związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, wzbogacić umiejętności z tej dziedziny, poznać specyfikę działalności struktur takich jak  Wojsko Polskie, Policja, Straż Graniczna,  Państwowa Straż Pożarna, wybierz ten kierunek kształcenia.
Atutem szkoły jest bogata oferta zajęć dodatkowych. Znajdziesz tu m.in.: zajęcia z samoobrony, karate, podstaw pedagogiki, obrony przed atakiem, atakiem z użyciem niebezpiecznych narzędzi, użyciem środków przymusu bezpośredniego (patka, kajdanki, prowadnice itp.). Oferujemy także wyjazdy  na strzelnicę  ­ strzelanie z broni pneumatycznej krótkiej i długiej z trzech postaw, strzelanie dynamiczne.
Istnieje możliwość przy współpracy z Policją, poznania podstaw kryminalistyki z zakresu daktyloskopii, zarówno teoretyczne jak i praktyczne - zdejmowanie odcisków palców, traseologii - znajdowanie śladów i ich zabezpieczanie, portret pamięciowy - sporządzanie portretu pamięciowego.
Zajęcia z zakresu organizacji zabezpieczania działań WP. Policji, SG, PSP - taktyka działania, obóz wojskowo-kondycyjny na bazie ośrodka szkolenia 21 BSP w Trzciańcu (pięć dni). Obóz szkoleniowo-kondycyjny w Myczkowcach.

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie daje Ci możliwość rzetelnego przygotowania się do matury z przedmiotów ogólnych, a dzięki propozycji zajęć pozalekcyjnych umożliwi Ci sumienne przygotowanie się do studiów wyższych o charakterze mundurowym.